zs     su   konkurski manifestacije        

Почетна Органи СУРС-а Управни одбор

Управни одбор

Управни одбор је извршни орган Скупштине који броји седам чланова из девет различитих друштава.
Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати у исти орган.
Чланове Управног одбора бира Скупштина, а на предлог матичног Друштва чији је кандидат члан.
Члан Управног одбора престаје да буде делегат свог Друштва у Скупштини Савеза и на његово место Друштво делегира новог члана.
Кандидати за члана Управног одбора при кандидатури достављају свој предлог програма рада и план развоја Савеза, са јасно дефинисаном личном улогом у реализацији истих, чиме се обавезују на активно и тимско ангажовање, стручан и конструктиван рад у интересу Савеза.
Управни одбор на првој седници после избора нових чланова из својих редова бира председника и потпредседника на мандат од четири године.
Управни одбор обавља и следеће послове:
 • стара се о реализацији одлука Скупштине;
 • израђује предлог Стратешког плана;
 • даје иницијативу за измене и допуне Статута;
 • непосредно се брине о материјалном положају Савеза;
 • израђује и реализује пројекте и остале активности из области деловања Савеза;
 • именује лица која ће депоновати потпис у банци;
 • остварује непосредну сарадњу са Министарством просвете Србије, учитељским факултетима, синдикатима, донаторима, стручним и научним организацијама и институцијама;
 • може да именује различите тимове, комисије, организационе одборе и друга радна тела за обављање одређених послова у Савезу;
 • одлучује о одржавању скупова и брине се о њиховој припреми и реализацији;
 • у сарадњи са председником Скупштине Савеза утврђује предлоге ставова и закључака у оквиру припреме материјала за расправу на Скупштини Савеза;
 • разматра извештаје и предлаже их Скупштини на усвајање;
 • у оквиру издавачке делатности Савеза, бира и именује уреднике и чланове редакција;
 • стара се о реализацији циљева и задатака Савеза дефинисаних Статутом и Стратешким планом;
 • доноси одлуке о молбама и жалбама;
 • може да именује саветнике Управног одбора Савеза, који, својим угледом и ангажовањем унапређују рад и афирмишу Савез. Саветници учествују у раду Управног одбора без права одлучивања;
 • доноси одлуку о пријему у радни однос Генералног секретара Савеза и осталих запослених, утврђује висину накнада за њихов рад и утврђује њихове сталне и периодичне радне задатке;
 • обавља и друге послова утврђене овим Статутом, другим нормативним актима и одлукама Скупштине Савеза и слично.
Управни одбор ради у седницама којих је најмање три годишње.
Седнице Управног одбора заказује председник у договору са потпредседником најмање седам дана пре одржавања.
Председник је дужан да обавести чланове Надзорног одбора и представника Савеза у Националном просветном савету Србије о одржавању седнице који могу учествовати у раду седнице без права одлучивања.
У позиву за седницу мора бити назначен предлог дневног реда и приложени материјали у вези са дневним редом.
Управни одбор ради и пуноважно доноси одлуке ако је присутна проста већина чланова.
Одлуке се доносе простом већином гласова чланова Управног одбора.
Рад седница Управног одбора је јаван.
Седници Управног одбора може да присуствује, без права одлучивања, представник Друштва уз писану најаву.
Председник Управног одбора Савеза бира се на мандат од четири године и може поново бити биран на исту функцију. Обавља и руководи пословима утврђеним Статутом и другим нормативним актима Савеза, а нарочито:
 • овлашћено је лице за заступање Савеза;
 • одговоран је за законитост у раду Савеза;
 • сазива седнице Управног одбора и председава им;
 • непосредно се брине о спровођењу одлука Скупштине и Управног одбора;
 • прати и подстиче рад свих органа Савеза;
 • подстиче тимски рад и сарадњу чланова Управног одбора;
 • обавља претходне консултације у припремању седница Управног одбора и Скупштине;
 • потписује финансијска и нормативна акта Савеза;
 • брине о остваривању јавности рада у Савезу;
 • подноси извештај о раду Управног одбора;
 • делегира послове осталим члановима Управног одбора;
 • врши и друге послове и задатке који су предвиђени нормативним актима и одлукама органа Савеза.
Потпредседник Управног одбора Савеза замењује привремено председника у пословима и обавезама када је овај спречен другим пословима и задацима.
 
Секретара Савеза у радни однос прима и разрешава Управни одбор.

Све послове и задатке Секретар је дужан да обавља у складу са актуелним законима и прописима.

За свој рад Секретар је одговоран Управном одбору.

Секретар обавља следеће послове:

 • иницира сарадњу међу Друштвима и подстиче ширење мреже Друштава Савеза;
 • координира рад чланова Управног одбора и осталих тела и органа Савеза;
 • организује канцеларијско пословање Савеза, предузима мере за његово унапређивање и непосредни руководилац је запосленима у Савезу;
 • организује припреме и материјале за седнице, као и вођење записника са истих;
 • учествује у раду седница без права одлучивања; обавља и друге послове и задатке који произилазе из потреба Савеза.

Иди горе

Прaтите нас на

Copyright © Савез учитеља Републике Србије 2024

Дизајн и израда: Учасофт.