zs     su   konkurski manifestacije        

Почетна Органи СУРС-а Скупштина

Скупштина

Скупштина је највиши орган Савеза.

Скупштином председава и води је председник Скупштине Савеза.

Председник Скупштине Савеза се бира из реда делегата Скупштине на мандат од 4 године и може се поново бирати на исту функцију. Председник Скупштине Савеза има следећа овлашћења:

- да, у договору са Управним одбором Савеза, редовно заказује седнице Скупштине и подстиче чланове Управног одбора да благовремено и у складу са Статутом припреме материјале за Скупштину и доставе их делегатима,

- да председава радом Скупштине,

- да потписом оверава Статут Савеза, односно његове измене и допуне,

- да потписом оверава записник и одлуке са Скупштине,

- да води рачуна, заједно са секретаром Савеза, о благовременим регистрацијама промена у раду Савеза код надлежних органа,

- да брине о законитости и јавности у раду Скупштине.

Потпредседник Скупштине Савеза се бира из реда делегата Скупштине на мандат од 4 године и може се поново бирати на исту функцију. Потпредседник Скупштине замењује привремено председника у пословима и обавезама када је овај спречен другим пословима и задацима.

Делегати у Скупштини имају следећа права и обавезе:

 • да учествују у раду Скупштине и њених органа и тела;
 • да учествују у доношењу нормативних аката које усваја Скупштина;
 • да поштују Статут и извршавају задатке постављене Стратешким планом;
 • да бирају и буду бирани у Управни одбор и Надзорни и одбор Савеза;
 • да буду предложени за друштвено признање;
 • да буду информисани о раду органа Савеза;
 • да критички оцењују рад органа Савеза и дају конструктиван предлог за изнешену критику;
 • да заступају ставове Друштва које га је делегирало за Скупштину. За изношење личних ставова, делегат је одговоран свом Друштву.

Скупштина Савеза врши следеће послове и задатке:

 • усваја Пословник о раду Скупштине;
 • јавно бира радна тела Скупштине, а тајно председника Скупштине, потпредседника Скупштине, чланове Управног одбора и Надзорног одбора;
 • верификује избор и разрешење лица овлашћеног за заступање Савеза, поштујући одлуку Управног одбора о избору председника Управног одбора који је овлашћено лице за заступање Савеза;
 • разматра и усваја извештај о раду Управног одбора и Надзорног одбора;
 • разматра и усваја трогодишњи Стратешки план Савеза;
 • разматра и усваја измене и допуне Статута;
 • разматра и усваја годишњи финансијски извештај Савеза;
 • доноси одлуку о висини чланарине и динамици уплата;
 • доноси одлуку о пријему нових Друштава - чланова Савеза;
 • на предлог Управног или Надзорног одбора, доноси одлуку о искључењу Друштва из Савеза; бира кандидате за Национални просветни савет Србије тајним гласањем;
 • предлаже чланове Савеза за доделу друштвених признања;
 • разматра и доноси Правилник о додели признања и награда истакнутим члановима Савеза;
 • одлучује о удруживању у савезе и организације у земљи и иностранству и бира представнике у те савезе;
 • разматра и одлучује и о другим питањима која су од интереса за рад Савеза.

Скупштину сазива председник Скупштине Савеза у договору са Управним одбором Савеза најмање 15 дана пре одржавања. У објави о сазиву мора бити назначен предлог дневног реда, датум и место одржавања, време почетка рада и приложени материјал у вези са дневним редом. Финансијска средства за долазак делегата на Скупштину не обезбеђује Савез.

Скупштина може доносити одлуке ако је присутна проста већина делегата (50% + 1 делегат од присутних). Одлуке донете на Скупштини су обавезујуће за Друштва. Одлука Скупштине је пуноважна када се за њу изјасни проста већина од присутних делегата. На тајним гласањима за изборе органа СУРС–а и представника у НПСу важећи листић је онај који има заокружен тачан број кандидата од броја који се бира. Изабрани кандидат је онај који има просту већину гласова од присутних делегата.

Рад Скупштине је јаван. О седницама Скупштине и њеним одлукама може се јавност обавештавати преко средстава јавног информисања.

Ванредну Скупштину Савеза може сазвати председник Скупштине:

 • на писани предлог Управног одбора
 • на писани предлог Надзорног одбора
 • на писани предлог 1/3 делегата

и мора се одржати најкасније у року од 45 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Иди горе

Прaтите нас на

Copyright © Савез учитеља Републике Србије 2024

Дизајн и израда: Учасофт.