zs     su   konkurski manifestacije        

Почетна Органи СУРС-а Чланство

Чланство

Чланови Савеза су Друштва.
Одлуку о пријему Друштва у Савез доноси Скупштина Савеза на основу писаног захтева Друштва који је у складу са одлуком њихове Скупштине.
На седници Скупштине Савеза на којој је одлучено о учлањењу Друштва у Савез, то Друштво присуствује седници без права на одлучивање и кандидовање својих чланова у органе и тела Савеза.
Савез води евиденцију својих чланова.
Учлањивање у Савез заснива се на принципу добровољности и начелу заједничких интереса.
Друштва имају једнаке обавезе и права.
Обавезе и права Друштава:
 • да поседују евиденцију својих чланова коју достављају Савезу у електронској и писаној форми на начин како то Савез наложи, најмање једном годишње;
 • да доставе Савезу документацију о регистрацији Друштва;
 • да редовно плаћају чланарину Савезу чију висину утврђује Скупштина Савеза;
 • да упознају своје чланове са одлукама, препорукама и смерницама органа Савеза и раде на њиховој реализацији;
 • да достављају потребне податке и извештаје о активностима свог Друштва;
 • да предлажу своје чланове за органе и друга тела Савеза;
 • да буду информисани о раду Савеза и његових органа;
 • да дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и других тела и да о заузетом ставу буду обавештени;
 • да буду предложени и да предлажу друге за признања;
 • да дају иницијативе и предлоге за успешнији рад Савеза;
 • да покрећу друге иницијативе које афирмишу рад Савеза.
Чланство престаје:
 • Престанком рада Друштва;
 • Нередовним плаћањем чланарине Савезу;
 • Искључењем,због непоштовања одредаба Статута Савеза о чему коначну одлуку доноси Скупштина;
 • Искључењем, због ремећења рада органа и радних тела Савеза о чему коначну одлуку доноси Скупштина;
 • Искључењем, због рушења угледа Савеза о чему коначну одлуку доноси Скупштина;
 • Иступањем Друштва из Савеза на основу одлуке скупштине Друштва.
У случају искључења Друштва из Савеза, предлог за искључење, са образложењем и позивањем на одредбе Статута које Друштво није испоштовало, даје Управни одбор Савеза, а одлуку доноси Скупштина.
Пре одлуке о искључењу, Управни одбор, писаним путем упозорава Друштво о кршењу Статута.
Друштво има право да у року од 15 дана од пријема писма упозорења образложи разлоге кршења Статута и писмо званично достави Управном одбору.
Друштво које је иступило из Савеза има могућност поновног учлањења уколико писаним путем образложи разлоге за поновно учлањење. Ово Друштво, на седници Скупштине Савеза на којој се разматра о поновном учлањењу Друштва у Савез, присуствује седници без права на одлучивање и кандидовање својих чланова у органе и тела Савеза.
Одлуку о условима под којима се Друштво поново учлањује у Савез доноси Скупштина.
 
Преузмите:
 
Контакт подаци Друштава

Иди горе

Прaтите нас на

Copyright © Савез учитеља Републике Србије 2024

Дизајн и израда: Учасофт.